+|NØītĒ GØtīcÅ Då CrīMīNåLīdÅdĒ|+[Staff Star]


+|Notícias|+  
::::::Å Ståff Står & Ås BT Åpr€s€Ntåm::::::
----+|NØītĒ GØtīcÅ Då CrīMīNåLīdÅdĒ|+----
.
Ēm ÅlŪsīvØ ÅØ ÅnīvērsárīØ dÅ
[NøÉmīÅ MīmØsĪNhå BlĒzZy]
&🚻
[ĒdjīvÅnīØ BŪstērrån Ø TcHūTcHūcØ].

....................................................
DåTå: 4 Dē JŪnhØ
Pєℓαѕ: 22h🕙
Lσcαℓ: (PålåNcå rŪa F)🚩
HØmēm: 1500kz 🔒
Mūlhēr: Grátis/vēm pØr cØlēçåØ
Bår FēchådØ.
.
Aø sØm dØ
 ‪#‎DJ_PīcåssØ‬
 ‪#‎DJ_RødAs‬

--!! ØrgånīzåçåØ: ‪#‎Stäff_Stär‬ + ‪#‎Blåck_TēntåçåØ‬!!--
.
ØbS: DīnhĒīrØ TēmØs bWē Ø PrØblĒmå É TēmpØ PrÅ GåStÅr.

Sem comentários

Com tecnologia do Blogger.